คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนพวงศ์ ปาระมี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : kokmon2523@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2520 ม.ศ.3 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
2522 ป.ก.ศ. วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
2529 พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง
2532 คบ. วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
2547 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล