ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานหลักสูตรสถานศึกษา
รวมหลักสูตรโรงเรียนบ้านโคกมน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.61 MB 473
บริหารงานวิชาการ
ตัวอย่าง ID Plan ของนักเรียน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 120
ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 356
ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน จาก ศน. 309
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.31 KB 433
กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.22 KB 234
บริหารงานบริหารทั่วไป
โปรแกรมประเมิณสุขภาพจิต SQD ม.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.76 MB 278
โปรแกรมประเมิณสุขภาพจิต SQD ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.76 MB 218
แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 13.29 KB 262
แบบสอบถามเยี่ยมบ้านนักเรียน 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 23.78 KB 468
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.25 KB 345
บริหารงานบุคคล
แบบบันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.66 KB 412
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.33 KB 376
แบบฟอร์มใบลาของข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.89 KB 367
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียนบ้านโคกมน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.87 KB 438
วารสารโรงเรียน
26 พฤศจิกายน 2563 ต้อนรับจังหวัดเคลื่อนที่ JPEG Image ขนาดไฟล์ 292.82 KB 267
4 มกราคม 2564 ประชุมเตรียมจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด19 396
ฉบับ 30 ธันวาคม 2563 Big Cleanning Day JPEG Image ขนาดไฟล์ 279.61 KB 299
ฉบับวันที่ 11 สค 63 วันแม่แห่งชาติ JPEG Image ขนาดไฟล์ 296.28 KB 112
ฉบับ 2 วันที่ 31 ก.ค.63 การออกนิเทศการศึกษา โดยท่าน ดร.พิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 565.93 KB 238
ฉบับ 1 วันที่ 31 ก.ค.63 วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 685.46 KB 491
ฉบับวันที่ 22 กค 63 สพป.พช.2 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 557.87 KB 309
ฉบับที่ 2 วันที่ 1 ก.ค. 63 คณะจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ออกเยี่ยมโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.75 KB 403
ฉบับที่ 1 วันที่ 1 ก.ค. 63การคัดกรองนักเรียน ในช่วงเปิดเทอม 1/2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.37 KB 68
ฉบับวันที่ 30 มิ.ย. 63 การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 254.82 KB 371
แนวทางการเปิดสถานศึกษาช่วงสถานการณ์ โควิด19 JPEG Image ขนาดไฟล์ 188.47 KB 401
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.06 KB 161
คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.29 KB 315
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ( ฉ 2 ) พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.43 KB 276
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.64 KB 132
ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.7 KB 439
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนยืการศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 346
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.09 KB 138
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.04 KB 132
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 130
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551-2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.91 KB 284
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551-2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 981.32 KB 264
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.77 KB 318
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 100
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.15 KB 407
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาฯ พ.ศ.๒๕๔๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.4 KB 147
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.41 KB 454
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.91 KB 58
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ 8 พ.ศ. 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.21 KB 119
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 430
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ 3 )พ.ศ. 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 438
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉ 2) พ.ศ. 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.78 KB 299
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 457
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.3 KB 203
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 361
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉ.2)พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.38 KB 486
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 79
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 547.21 KB 113
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 581.52 KB 93
อื่นๆ
แผนผังอาคารโรงเรียนบ้านโคกมน PNG Image ขนาดไฟล์ 300.16 KB 497
ฟอร์นTH sarabun PSK ZIP Archive ขนาดไฟล์ 188.15 KB 134
ฟอร์นTH sarabunIT๙ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 350.08 KB 51
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกมน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.02 KB 118