ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานหลักสูตรสถานศึกษา
รวมหลักสูตรโรงเรียนบ้านโคกมน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.61 MB 93652
บริหารงานวิชาการ
ตัวอย่าง ID Plan ของนักเรียน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 93675
ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 93668
ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน จาก ศน. 93650
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.31 KB 93657
กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.22 KB 93646
บริหารงานบริหารทั่วไป
โปรแกรมประเมิณสุขภาพจิต SQD ม.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.76 MB 93647
โปรแกรมประเมิณสุขภาพจิต SQD ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.76 MB 93643
แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 13.29 KB 93649
แบบสอบถามเยี่ยมบ้านนักเรียน 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 23.78 KB 93645
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.25 KB 93691
บริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียนบ้านโคกมน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.87 KB 93621
วารสารโรงเรียน
26 พฤศจิกายน 2563 ต้อนรับจังหวัดเคลื่อนที่ JPEG Image ขนาดไฟล์ 292.82 KB 27498
4 มกราคม 2564 ประชุมเตรียมจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด19 27498
ฉบับ 30 ธันวาคม 2563 Big Cleanning Day JPEG Image ขนาดไฟล์ 279.61 KB 27499
ฉบับวันที่ 11 สค 63 วันแม่แห่งชาติ JPEG Image ขนาดไฟล์ 296.28 KB 93643
ฉบับ 2 วันที่ 31 ก.ค.63 การออกนิเทศการศึกษา โดยท่าน ดร.พิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 565.93 KB 93654
ฉบับ 1 วันที่ 31 ก.ค.63 วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 685.46 KB 93654
ฉบับวันที่ 22 กค 63 สพป.พช.2 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 557.87 KB 93652
ฉบับที่ 2 วันที่ 1 ก.ค. 63 คณะจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ออกเยี่ยมโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.75 KB 93642
ฉบับที่ 1 วันที่ 1 ก.ค. 63การคัดกรองนักเรียน ในช่วงเปิดเทอม 1/2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.37 KB 93645
ฉบับวันที่ 30 มิ.ย. 63 การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 254.82 KB 93644
แนวทางการเปิดสถานศึกษาช่วงสถานการณ์ โควิด19 JPEG Image ขนาดไฟล์ 188.47 KB 93647
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.06 KB 93617
คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.29 KB 93614
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ( ฉ 2 ) พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.43 KB 93644
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.64 KB 93641
ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.7 KB 93637
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนยืการศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 93643
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.09 KB 93636
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.04 KB 93642
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 93640
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551-2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.91 KB 93638
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551-2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 981.32 KB 93640
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.77 KB 93639
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 93642
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.15 KB 93641
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาฯ พ.ศ.๒๕๔๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.4 KB 93639
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.41 KB 93640
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.91 KB 93639
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ 8 พ.ศ. 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.21 KB 93642
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 93642
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ 3 )พ.ศ. 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 93639
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉ 2) พ.ศ. 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.78 KB 93641
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 93640
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.3 KB 93639
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 93636
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉ.2)พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.38 KB 93641
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 93641
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 547.21 KB 93640
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 581.52 KB 93641
อื่นๆ
แผนผังอาคารโรงเรียนบ้านโคกมน PNG Image ขนาดไฟล์ 300.16 KB 93646
ฟอร์นTH sarabun PSK ZIP Archive ขนาดไฟล์ 188.15 KB 93648
ฟอร์นTH sarabunIT๙ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 350.08 KB 93647
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกมน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.02 KB 93657